Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

‘Het lijkt Timboektoe wel’

Justin Godard (1871-1956)

De Franse minister van Sociale Zaken Justin Godard toonde aan wel heel weinig inzicht in de moderne architecteur te hebben, toen hij tijdens een rijtoer door de Amsterdamse hoofdstad in januari 1925, waarbij Betondorp werd aangedaan, opmerkte: “Het lijkt Timboektoe wel.”

De lezers weten misschien dat Timboektoe een woestijnstad in Noord-Afrika is, destijds gelegen aan de rand van het Frans imperium, aan de Niger in het huidige Mali.

Anecdote gevonden in Het bouwbedrijf, maandblad voor bouwkunde, techniek en handel, april 1925.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Een nieuw dorp in de Watergraafsmeer

Uit het Tijdschrift voor Volkshuisvesting van 15 februari 1925 nemen wij onderstaand artikel volledig over.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Betondorp in Opgang

Onderstaand artikel namen wij over uit het digitale krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het komt uit het tijdschrift Opgang.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Montessori-onderwijs

Uit De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidsvrouwen, 1 januari 1925

Motessori-onderwijs

Vrijdag 13 Nov. en vrijdag 27 Nov. lezing over Montessori-leermiddelen door leidster Gem. Montessorischool. Aanvang 8 uur in de school aan Onderlangs, Betondorp, Amsterdam.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Boefje gepakt

Op 23 maart 1926 wordt onder schooltijd een 8-jarige jongen afkomstig uit Betondorp door de politie opgepakt. De jongen heeft een onbeheerd rijwiel gestolen bij een woning aan de Ringdijk gestolen en dit voor twee kwartjes te koop aangeboden aan voorbijgangers. Dit trekt de aandacht van de politie. De jongen heeft het rijwiel inmiddels ergens weggegooid, maar wordt meegenomen naar het bureau en zal zich voor de kinderrechter moeten verantwoorden. Hoe dit verhaal afliep wisten wij helaas niet te achterhalen.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

De gevaarlijke Middenweg

Uit de Nieuwe Haarlemsche Courant van 20 november 1926

De gevaarlijke Middenweg

De bewonerscommissie “Watergraafsmeer” van de Algemeene Woningbouwvereeniging en de bewonerscommissie “Watergraafsmeer” van de woningbouwvereeniging “Eigen Haard”, alsmede het bestuur van de Vereeniging van huurders van gemeentewoningen “Het Betondorp”, hebben aan den gemeenteraad een adres verzonden, waarin zij de aandacht vestigen op den slechten toestand waarin de Middenweg verkeert, een toestand, die steeds slechter wordt. Naast de talrijke voetgangers zijn dagelijks honderden wielrijders, die wegens de slechte verbinding met de stad wel gedwongen zijn van het rijwiel gebruik te maken, aan gevaren blootgesteld. Gelukkig hebben zich nog geen ernstige ongevallen voorgedaan, doch de vrees is gegrond, dat zij in den winter onvermijdelijk zullen zijn. Men is er reeds toe overgegaan het rijwielpad (tusschen Hartveldsche brug en Kruislaan) op te heffen, om het rijden in twee richtingen op dit smalle pad tegen te gaan. Nochtans is hiermede geenerlei verbetering ingetreden, omdat nu de wielrijders, die naar de stad gaan, genoodzaakt zijn op de baan van de Gooische Stoomtram te rijden. Wanneer deze tram nadert, is de situatie hoogst precair en zijn de gevallen waarin men tusschen tram en voortsuizende auto’s rijdt geen zeldzaamheid. Ook de slechte bestrating van genoemde baan, niet slechter en niet beter trouwens dat die van den gehelen Middenweg, werkt er toe mede het gevaar te vergrooten. Bovendien ontbreekt juist aan die zijde van den weg de verlichting geheel (terwijl zij aan de andere zijde onvoldoende is). Het behoeft geen betoog, dat verbetering hier een dringende noodzakelijkheid is, die door de duizenden inwoners van het Tuindorp Watergraafsmeer met groot verlangen tegemoet wordt gezien.

De besturen van genoemde vereenigingen zien slechts verbetering in verbreeding van den weg en asphalteering, doch in afwachting hiervan stellen zij enkel voorlopige verbeteringsmaatregelen voor, zooals herbestrating, betere verlichting, het aanleggen van een voetpad langs de N.L.-begraafplaats en het invoeren van een maximumsnelheid.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Nieuwe Bouwkunst in Nederland

Bovenstaande afbeelding is afkomstig uit het prestigieuze boek Nieuwe Bouwkunst in Nederland, uit 1927.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Oost

Als opvolger van het tijdschrift Het Betondorp wordt in 1928 het blad Oost verspreid. Ook daar is nog maar één nummer van over voor zover bekend. Ook dit publiceren we hieronder integraal.

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Het betondorp. Nieuws- en advertentieblad voor ’t Landbouwkwartier, Het Betondorp, Diemerbrug en Diemen. Officieel orgaan van Amsterdam-Oost en Het Betondorp

In 1925 verschijnt voor de eerste maal een eigen advertentieblad in Betondorp, genaamd Het betondorp. Nieuws- en advertentieblad voor ’t Landbouwkwartier, Het Betondorp, Diemerbrug en Diemen. Officieel orgaan van Amsterdam-Oost en Het Betondorp. Het IISG heeft nog een nummer uit 1926 ter beschikking. Verder lijkt ieder spoor van deze krant verdwenen.

We nemen het blad hieronder volledig over…

Categorieën
Geschiedenis Geschiedenis 1924-1930

Een chauffeur aangerand

Uit De Noord-Ooster, 31 december 1930

Een chauffeur aangerand

De “Tel.” schrijft: Men zal zich nog wel herinneren, hoe aan het eind van Maart j.l. de taxichauffeur Vos, rijdende met een wagen van den Bond van Wergevers in het taxibedrijf, in de gemeente Diemen door onbekenden werd mishandeld. Een zelfde avontuur heeft de 51-jarige chauffeur Tjepkema van dezelfde maatschappij gehad, een avontuur, dat echter heel wat gunstiger afliep dan dat wat Vos meemaakte.

De chauffeur Tjepkema nu heeft aan de politie van het bureau Linnaeusstraat te Amsterdam, verklaard, dat hij op den eersten Kerstdagavond op de Stadhouderskade werd aangeroepen door twee jongelieden van ongeveer 25-jarigen leeftijd. Dit tweetal moest volgens hun mededeelingen naar Halfweg gereden worden. Dat deed Tjepkema, doch op den Haarlemmerdijk, even voor Halfweg, moest worden gestopt en toen trad een derde persoon den wagen binnen. Hij was ongeveer even oud als de anderen. De mannen lieten den chauffeur keeren en gaven nu order naar Weesp te rijden. De wagen reed den Haarlemmerweg weer terug, ging Amsterdam door en de laatste straat van de stad was de Middenweg. Ter hoogte van het Betondorp tikte een der passagiers aan de voorruit, deed het portier open en verklaarde, dat hij wilde afrekenen. De chauffeur zette zijn meter op betalen, toen hij – naar hij verklaarde – achterover werd getrokken. Een der reizigers had hem bij de schouders gegrepen en achterover getrokken. Op dat oogenblik werd hij bewusteloos. Op welke wijze dat gebeurde, vermocht Tjepkema niet te ontraadselen. Het kan door een bedwelmenden geur geweest zijn, doch ook tengevolge van een slag. Ofschoon de behandeling zeer ruw was, kon geen buil of schram op zijn lichaam ontdekt worden.

Toen het slachtoffer bijkwam, lag hij op het trottoir nabij een boom. De taxi was weg en later kwam de man tot de ontdekking, dat ook zijn portemonnaie verdwenen was. Deze had ongeveer f 15 ingehouden. Later is de verdwenen taxi teruggevonden aan de Oudekerkerlaan nabij Duivendrecht. Geconstateerd werd dat de voorbumper licht beschadigd was. Tjepkema beweert, dat toen hij den wagen reed, die beschadiging er nog niet was. De auto is voorloopig door de politie vastgehouden. Het is echter wel zeer twijfelachtig of zij er sporen op zal aantreffen.

Ofschoon het verhaal van den overval fantastisch is, bestaat er geen reden, om aan de verklaringen van den chauffeur te twijfelen. De politie tracht thans te weten te komen of er lieden zijn, die tegen middernacht een taxi op den Middenweg ter hoogte van Betondorp hebben zien staan. Misschien heeft een of andere bestuurder van buslijn A of van de Gooische Tram den wagen gezien.

De politie heeft, in verband met de mededeeling, dat Tjepkema geruimen tijd aan den kant van den weg heeft gelegen, zijn kleding nagekeken. Hoewel het regenachtig weer is geweest, waren geen moddersporen op de jas te zien. Een signalement kan hij niet opgeven. De chauffeur, die na het gebeurde over hoofdpijn klaagde, heeft zich ziek gemeld.