Uit het archief van Jannie Leenders – 3

Zoals beloofd nog even de aanbevelingen uit het onderzoek Uitzicht voor Betondorp, dat in februari 1994 verscheen. De volgende maatregelen werden voorgesteld. Sommige daarvan zijn echt genomen, andere niet. Liggen daar nog steeds mogelijkheden dertig jaar later, anno 2024?

 1. De woningbouwcorporaties “Eigen Haard” en “AWV” isoleren de huizen tegen wind, kou en geluid.
 2. Het woningbedrijf Amstel en de beide woningbouwcorporaties onderwerpen hun huizen opnieuw aan de puntenwaardering.
 3. Een commissie van bewoners en het stadsdeel stellen in overleg een programma van eisen op voor de woningbouw op de Ajax-locatie.
 4. Het woningbedrijf Amstel vermindert de geluidsoverlast in huis.
 5. De huurcommissie corrigeert de puntenwaardering van de huizen in Betondorp voor wat betreft de omgevingspunten.
 6. Het stadsdeel bouwt op de locatie van het schoolgebouw op het Zuivelplein eensgezinswoningen.
 7. Een van de lege scholen wordt omgebouwd tot een groepswoning voor ouderen. Bewoners uit Betondorp komen hiervoor als eerste in aanmerking.
 8. Eigen Haard brengt beter hang- en sluitwerk aan.
 9. Het woningbedrijf Amstel en de beide woningbouwcorporaties wijzen de vrijgekomen grote woningen in Betondorp in eerste instantie toe aan jonge gezinnen/Gezinnen wonend in Betondorp komen als eerste in aanmerking voor doorstroming naar grotere woningen in Betondorp.
 10. De huurders van de woningbouwcorporatie “Eigen Haard” richten een bewonerscommissie op.
 11. Seniorenwoningen op de Ajax-locatie worden bij toewijzing in eerste instantie aangeboden aan Betondorpers.
 12. Verhuurders brengen betere verlichting in de gemeenschappelijke binnentuinen aan./De verhuurders bieden bewoners verlichting bij de schuren aan.
 13. De werkgroep Betondorp stimuleert bewoners om openbare perken en plantsoenen te onderhouden.
 14. Het stadsdeel plaatst een verzamelbak voor plastic afval.
 15. De werkgroep Betondorp maakt met de afdeling reiniging van het stadsdeel afspraken over het ophalen van het huisvuil, het vervolgens vegen van de straten en de controle op het buiten zetten van het huisvuil.
 16. Het stadsdeel plaatst verzamelbakken voor oud-papier, glas, textiel en plastic bij de Roozenburglaan en de Middenweg.
 17. De huurderscommissies organiseren het onderhoud van tuinen van mensen die daartoe zelf niet in staat zijn.
 18. Het woningbedrijf Amstel en de beide woningbouwcorporaties stimuleren bewoners tot het schoonhouden en onderhouden van hun tuinen en zien toe op de naleving daarvan.
 19. Het stadsdeelbestuur verbetert het aangezicht van de glas-, oud papier- en textielbakken op de Brink. Tevens zorgt zij ervoor dat de bakken twee keer per week geleegd worden.
 20. Het stadsdeel plaatst wegwijzers in Betondorp.
 21. Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Betondorp een grote schoonmaakactie. Bewoners en de betrokken dienstverlenende organisatie (verhuurders, stadsdeel, politie) doen hier aan mee.
 22. Het stadsdeelbestuur zorgt voor een hondenuitlaatplaats op de Zaaiersweg, bij de R.K.-kerk.
 23. Rijkswaterstaat verbetert de geluidswal van de Ringweg./Het stadsdeel zorgt voor een plan bij mogelijke calamiteiten op de Ringweg en informeert de bewoners van Betondorp hierover.
 24. Het stadsdeel en de gemeente Amsterdam stellen de Zaaiersweg open om Betondorp in en uit te rijden.
 25. De politie controleert de naleving van het parkeerverbod Veeteeltstraat en het éénrichtingsverkeer op de parallelweg van de Middenweg.
 26. Een commissie van bewoners en ambtenaren stellen een verkeerscirculatieplan op voor Betondorp.
 27. De aan te leggen wegen op de Ajax-locatie sluiten aan op die van Betondorp.
 28. Het doorgaand verkeer wordt om de Ajax-locatie heengeleid./De Middenweg wordt beter beveiligd. Met name de stoplichten worden beter afgesteld.
 29. De werkgroep Betondorp en de politie treden in overleg met de bewoners Betondorp om gezamenlijk voor de parkeeroverlast een oplossing te vinden. Dit overleg vindt per straat plaats.
 30. Op de Brink, de Brinkstraat, Veeteeltstraat, Landbouwstraat, Ploegstraat en het Onderlangs komen snelheidsbeperkende voorzieningen.
 31. Er komt een rechtstreekse busverbinding met het Amstelstation vanaf de Roozenburglaan.
 32. Het stadsdeel en de verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam plaatsen een stoplicht op het kruispunt Zaaiersweg – Roozenburglaan.
 33. De Stichting Welzijn en de speeltuinvereniging ontwikkelen in overleg met tieners en hun ouders activiteiten.
 34. Het Buurthuis houdt onder de bewoners van Betondorp een onderzoek naar gewenste activiteiten.
 35. Het Kruiswerk verstrekt medische hulpmiddelen aan bewoners via Thuiszorg.
 36. De bibliotheek wordt uitgebreid.
 37. Er komt een advies- en informatiecentrum.
 38. Het Willem Dreeshuis bouwt een ZorgCentrum in Betondorp.
 39. Het Buurthuis houdt rekening met wensen van bewoners ontrent het tijdstip waarop activiteiten worden aangeboden.
 40. De Stichting Welzijn zorgt ervoor dat de speeltuin een aantrekkelijk aanzicht heeft, vaker open is en dat er meer en beter toezicht is.
 41. Voor toeristen en nieuwe bewoners worden rondleidingen verzorgd door Betondorpers.
 42. Het Verenigingsgebouw krijgt weer een functie voor de bewoners van Betondorp.
 43. Het stadsdeel regelt een weekmarkt op de Brink.
 44. De werkgroep Betondorp stelt een feestcommissie in, die dorpsfeesten en de braderie organiseert.
 45. De Stichting Welzijn organiseert in overleg met het stadsdeel mogelijkheden voor kinderen en jongeren om in de gymzaal op het Huismanshof te sporten.
 46. Er komt een schoolbusdienst voor vervoer van kinderen naar buiten de buurt gelegen scholen.
 47. De apotheek is de hele dag open.
 48. Het stadsdeel verschaft startende winkeliers in Betondorp een startsubsidie. De verhuurders zorgen voor een betaalbare huur.
 49. De medezeggenschapsraad van de Watergraafsmeer-school mobiliseert bewoners voor het behoud van de school.
 50. Er komt een inloop-spreekuur voor de politie. Van daaruit vindt permanente surveillance, te voet of per fiets, plaats.
 51. Stadswerken zorgt voor een apart stuk wildernis voor jongeren op het Voorlandpad of Drieburg.
 52. De Nieuwe Betondorper gaat maandelijks verschijnen.
 53. De werkgroep Betondorp fungeert als een platform van actieve bewonersgroepen.
 54. De politieke partijen organiseren jaarlijks een openbaar debat met de bewoners van Betondorp over de leefbaarheid van de buurt.
 55. Verhuurders stellen middelen ter beschikking ten behoeve van kadervorming onder de huurders.
 56. De werkgroep Betondorp zorgt in samenwerking met het stadsdeelbestuur voor een wegwijzer voor nieuwkomers in Betondorp./Het stadsdeel zorgt twee keer per jaar samen met de werkgroep Betondorp voor een samenkomst met nieuwe bewoners.
 57. Het Brinkhuis organiseert interculturele ontmoetingen.

Dat wat betreft Uitzicht voor Betondorp, februari 1994

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *